Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov:

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „Nariadenie GDPR“) je Stylia s. r. o., IČO: 56063423 (ďalej len: „Správca“).

Kontaktné údaje Správcu sú:

Adresa:

Stylia s. r. o., Družstevná 870/7A, 922 21 Moravany nad Váhom, Slovenská republika 
email: info@stylia.sk
telefón: +421 944 54 54 53

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.
 3. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov:

4.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

4.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

5.1 Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

5.2 Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

6.1 Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,

6.2 Zasielanie obchodných ponúk a ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

8.1 Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

8.2 Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

8.3  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

9.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 – Podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

– Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

– Zaisťujúce marketingové služby.

 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Prevádzkované služby zaisťujúce marketingové a podporné služby
  Google analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu
  Google Adwords – zaznamenáva cookies a použitie web
 3. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

12.1 Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

12.2 Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

12.3 Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

12.4 Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

12.5 Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

12.6 Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 9.1 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom profile zákazníka.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:
  Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 3. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 1. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.09.2019.

X
Add to cart