Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou     Stylia s. r. o., Družstevná 870/7A, 922 21 Moravany nad Váhom  IČO: 56063423, DIČ DPH (VAT) : SK2122185681, zapísaná v obchodnom registri OÚ v Trnave, vložka Číslo: 56192/T (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.stylia.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 1. Povinnosti prevádzkovateľa
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

    správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

    tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená:

    Faktúru – daňový doklad

    Dodací (záručný) list prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

    za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

    za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

    prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:

    objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

    zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno- predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 4. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 5. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 50 € (päťdesiat Euro), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100 € požadovať od kupujúceho platbu vopred.
 8. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu info@stylia.sk
 9. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
 10. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu : info@stylia.sk

 O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci  vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 10 dní a bez známok používania.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú plnú sumu do 07. pracovných dní odo dňa obdržania vráteného, nepoškodeného a nepoužívaného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

    ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby

    ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

    ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“ alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod a stranky www.stylia.sk.

 1. Dodacie podmienky a termíny
 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.
 3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo

prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 2. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 3. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
 4. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 1. Kúpna cena a platby
 2. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.stylia.sk sú uvedené v Euro a následne prepočítane platným kurzom 30,126 na Slovenské koruny vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade vypísania akcie na daný produkt, vzťahuje sa akciová cena len na vybratý produkt, na ktorý je akcia vypísaná. Kumulovanie akcii nie je možné a pre kupujúceho je smerodajná akcia a najvyšším zvýhodnením.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky.
 5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

    a.) Prevodný príkaz

    Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa vedeného v Československá obchodná banka, a.s., pobočka Piešťany, číslo účtu, IBAN: SK21 7500 0000 0040 3422 1811. Ako konštantný symbol uvedie 0008 a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. U platby zo zahraničia je medzinárodné číslo účtu (IBAN):  SK21 7500 0000 0040 3422 1811, (SWIFT): CEKOSKBX. UPOZORNENIE: Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky zákazník. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

    b.) Vkladom na účet

    Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa – číslo účtu, IBAN: SK21 7500 0000 0040 3422 1811. Do účelu platby uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

    c.) Poštovou poukážkou

    Kupujúci uhradí predfakúru pomocou poštovej poukážky typu U na adresu prevádzkovateľa:  Stylia s. r. o., Družstevná 870/7A, 922 21 Moravany nad Váhom , Piešťany, číslo účtu, IBAN: SK21 7500 0000 0040 3422 1811. V prípade platby poštovou poukážkou je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

    d.) Dobierka

    Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku podľa platného cenníku zvoleného prepravcu.

 1. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 4. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia na materiál a vyhotovenie. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobku, alebo na iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným či nešetrným zaobchádzaním, pri použití výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, opotrebením alebo mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na nedbanlivé zaobchádzanie s výrobkom, ktoré vyústi do poškodenia výrobku alebo časti výrobku a pod. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnou údržbou, praním, sušením a iným konaním.

VIII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

 1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
 2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránkach www.stylia.sk
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.
 1. Osobné údaje a ich ochrana

Podmienky ochrany osobných údajov:

Základné ustanovenia

9.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: “ Nariadenie GDPR“) je Stylia s. r. o., IČO: 56063423 (ďalej len: „Správca“).

Kontaktné údaje Správcu sú:

Adresa:

Stylia s. r. o., Družstevná 870/7A, 922 21 Moravany nad Váhom, Slovenská republika 
email: info@stylia.sk
telefón: +421 944 54 54 53

9.2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

9.3. Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

9.4. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov:

9.4.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

9.4.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

9.5. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

9.5.1 Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

9.5.2 Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

9.6. Účelom spracovania osobných údajov je

9.6.1 Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,

9.6.2 Zasielanie obchodných ponúk a ďalších marketingových aktivít.

9.7. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

9.8. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

9.8.1 Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

9.8.2 Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

9.8.3  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

9.9. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

9.9.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 – Podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

– Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

– Zaisťujúce marketingové služby.

9.10. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

9.11. Prevádzkované služby zaisťujúce marketingové a podporné služby
Google analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu
Google Adwords – zaznamenáva cookies a použitie web

9.12. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

9.12.1 Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

9.12.2 Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

9.12.3 Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

9.12.4 Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

9.12.5 Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

9.12.6 Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 9.1 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom profile zákazníka.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

9.13. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

9.14. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

9.15. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.16. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.09.2019.

 1. Záverečné a prechodné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 5. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

V Piešťanoch 20.09.2019

X
Add to cart